ŘEDITELKA MŠ  A  MĚSTYS  CHOLTICE  VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské škole, ve dnech 2. – 3. května 2022, v době od 7.00 do 15.00 hodin.

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem a kopii rodného listu dítěte  přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 13.května 2022.

K zápisu do MŠ v období  2.- 16.5. nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpení pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1  písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince bude zápis v naší MŠ 27.6.2022 v době od 7.00-15.00 hod.

zapis

Eva Nevolová
ředitelka MŠ Choltice

ŘEDITELKA MŠ  A  MĚSTYS  CHOLTICE  VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské škole,  ve dnech  3. – 4. května 2021, v době od 7.00 do 15.00 hodin.
Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem a kopii rodného listu dítěte  přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 14.května 2021.

Vzhledem k platným mimořádným opatřením musí rodiče do MŠ vstupovat jednotlivě a  v respirátoru kategorie FFP2 a vyšší.

 

SMĚRNICE  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO  MŠ  CHOLTICE - Čj. 31/17

       Přijetí do MŠ Choltice se řídí následujícími kritérii :

 1. Nejdříve jsou přijímány vždy děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v Cholticích, Ledci a Podhorkách. (§34 ods.1 Školského zákona)
 2. Na druhém místě jsou přijímáni předškoláci z okolních obcí. Dále jsou přijímány děti zaměstnanců Základní školy Choltice, Mateřské školy Choltice a Úřadu městyse Choltice.
 3. Třetí skupinu tvoří děti s trvalým bydlištěm v Cholticích, Ledci a Podhorkách, starší 4 let, s pravidelnou  celodenní docházkou.
 4. Další skupinu tvoří děti s trvalým bydlištěm v Cholticích, Ledci a Podhorkách, starší 3 let,  s pravidelnou  celodenní docházkou
 5. Další skupinu tvoří děti s trvalým bydlištem v Cholticích, Ledci a Podhorkách, které dovrší 3 let do 31.12. daného kalendářního roku, s pravidelnou celodenní docházkou. Tyto děti nastoupí do MŠ po dovršení 3 let.
 6. Další skupinu tvoří děti s trvalým bydlištěm v Bezděkově, Chrtníkách, Jedousově, Jeníkovicích, Svinčanech, Svojšicích a Poběžovicích starší 3 let, s pravidelnou celodenní docházkou.
 7. Pokud to dovolí kapacita školy, pak se na zbývající volná místa zařadí děti bez ohledu na místo bydliště, s pravidelnou celodenní docházkou

 Poznámky :

 1. Pokud bude třeba v některé ze skupin podle odstavců 3 – 7 vytvořit pořadí, bude toto vytvořeno podle data narození; podle takto vytvořeného pořadí pak budou přijímány děti od nejstaršího, v případě shody rozhodne los.
 2. Obce vyjmenované v bodě 6 jsou obce, které se finančně podílely na rekonstrukci MŠ.
 3. Přijímají se pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním (§34 odts.5 ŠZ), výjimku tvoří pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Tato pravidla byla projednána se starostou městyse Choltice a jsou platná od :  1.4.2017

V Cholticích dne : 20.3.2017                                                               

Eva Nevolová
ředitelka MŠ Choltice

Od pondělí 12. dubna se do naší MŠ vrátí všechny předškolní děti ze třídy „lodiček“ a „letadel“ 😀

 • Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola.
 • Testování se netýká dětí, kterým od ukončení očkování uběhlo 14 dní  a těch, kterým od pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění Covid-19 je potřeba hned po příchodu předložit potvrzení lékaře.
 • Děti v mateřské škole nemusí používat roušky.
 • Zaměstnanci budou používat respirátory.

Informace k testování v mateřské škole :

 • otestovat se musí všechny děti, které přijdou do školy, kromě výše uvedených výjimek
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu  – podrobnější informace najdete na webu MŠMT
 • testování budou organizovat pověření pedagogové z naší školky v pondělí a ve čtvrtek (pokud bude v těchto dnech dítě chybět, bude otestováno 1. den po příchodu do školky)
 • výtěr z nosu provede zákonný zástupce dítěte či jím pověřená osoba, případně učitelka, pokud se tak dohodnou (návod na testování : testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)
 • doprovázející osoba může počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, dítě odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školky

Nesouhlas zákonného zástupce dítěte s testem :

 • pokud nebude dítě z MŠ otestováno, nesmí do školky
 • když se dítě či žák testování nezúčastní, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence
 • školka nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny v MŠ :

 • pro žáky, kteří budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

Další informace k provozu :

 • rodiče přivedou děti do MŠ v době od 6.15 do nejdéle 8.00 hod., vstup povolen pouze  s respirátorem
 • testovat se bude v šatně TV – ZŠ Choltice
 • děti budou rozděleny do 2. a 3. třídy a bude minimalizováno jejich potkávání během celého dne, zachována homogenita skupiny
 • další podrobné informace najdete na webu MŠMT
 • prosíme rodiče, kteří nebudou své děti do MŠ za těchto podmínek dávat aby to oznámili na mobil MŠ : 731 868 018. Je to pro nás důležité z organizačních důvodů
 • přineste do MŠ závazný materiál distanční výuky Vašich dětí

Děkuji – Eva N.

 

 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  19.9.2019  8.00 hod.
 „Jak náš žebříček o šprušle přišel“

 DIVADÉLKO ŠTERNBERG  16.10.2019  8.15 hod.
 „Perníková chaloupka, Červené klubíčko, O slepičce a kohoutkovi“

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  22.10.2019  8.00 hod.
(portrétová fotografie-do půl pasu)

 AGENTURA ULBERTOVÁ  24.10.2019  8.30 hod.
 „Český rok“ - hudební pořad A. Kubínové

 AGENTURA PERNŠTEJNI  14.11.2019  8.15 hod.
 „Strach má velké oči"

 DŘEVÍČKOVA DÍLNIČKA  22.11.2019  8.00 hod.
 „Tvořivá podzimní dílna“ – děti po odděleních
 
 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  26.11.2019  8.15 hod.
 „ Jak se čertík Lucíšek naučil poctivé řemeslo“

 ŠKOLA V POHYBU            29.11.2019  8.00 hod.
 Předškoláci z MŠ společně s 1.stupněm ZŠ v tělocvičně (akce na 1 hodinu)
 
 DIVADLO KOLOBĚŽKA  19.12.2019  8.30 hod.
 „Pohádka o veselém vánočním stromečku“

MARSTAFIT – „Vědecké laborky“  8.1.2020  9.30 hod.
(postupně všechna oddělení : 9.30.,10.30.,12.30-III.oddělení)

 D.Čemusová – Hudební pořady pro děti  16.1.2020  8.30 hod.
 „Muzikantský rok“

 BUBNOVÁNÍ V KRUHU  5.3.2020  8.00 hod.
 bubnování dětí – 2(3) skupiny, pod vedením profesionálů (v tělocvičně ZŠ)

 SKUPINOVÉ FOTOGRAFIE DĚTÍ  16.3.2020  8.00 hod.
(celá postava, nic zeleného na sobě!!!)

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  23.3.2020  8.30 hod.
 (projektové dopoledne pro předškoláky – téma : „Malý stavitel města“ a „Malý zpracovatel   dpadů“)

 DIVADLO KOLOBĚŽKA  31.3.2020  8.30 hod.
 „Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce“

 VÝCHOVNÝ KONCERT  3.4.2020  7.45 hod.
 (pan Drahotský – nabídka ZŠ)

 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  21.4.2020  8.15 hod.
 „Zebra na přechodu“

 CELODENNÍ VÝLET PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DO PARKU
 MIRÁKULUM:  PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE
 14.5.2020  7.30 hod:
 podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ
 
 CELODENNÍ VÝLET DO ZOO JIHLAVA  26.5.2020  8.00 hod:
 Podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ.
 
 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  1.6.2020  9.30 hod.
 „Den dětí“

 CENTRUM KOSATEC PARDUBICE   8.6.2020   7.45 hod.
  zážitkový seminář pro předškoláky – dopolední akce

 

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.

 

 

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk