k

JAK TO VŠECHNO ZAČALO…

Tento projekt vznikl na základě třech hlavních myšlenek:

 • většina dětí navštěvuje MŠ již třetím rokem
 • složení třídy je převážně chlapecké
 • většina témat se každoročně opakuje
 • obora a těsná blízkost naší MŠ s ní

Přemýšleli jsme, čím tento, pro většinu poslední rok v naší školce znetradičnit. V letošním roce poprvé zkoušíme zavést celoškolkový projekt, který má za cíl propojení jednotlivých oddělení. Měly by nám k tomu posloužit jednotlivé barvy přiřazené k různě dlouhým časovým úsekům. O to ,vymyslet něco zajímavého a zároveň nevybočujícího z celoškolkového projektu, bylo náročnější. Nakonec se nám to povedlo a tak vlastně vznikl celoroční projekt v III. oddělení.

POJĎME SI HRÁT NA INDIÁNY….

l

Při procházce oborou jsme našli zraněného indián, děti ho odnesly do MŠ a postaraly se o něj. Kde se tu vzal? Co od nás chce? Ráno jsme ve třídě našli dopis psaný tajným indiánským písmem. Podařilo se nám ho vyluštit a už víme, že indián se jmenuje MALÝ MEDVĚD a je to náš kamarád. Za to, že jsme mu pomohli, nás naučí vše o indiánech, abychom se mohli stát členy kmene a pravými indiány. Vzhůru za dalším dobrodružstvím...

maly medved 02 maly medved 01 indianske tvoreni 01
camera Další foto...    

Očekávané výstupy:

 • vytvářet správný vztah k přírodě
 • osvojit si nové písně, básně, tance
 • zlepšit fyzickou kondici
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • vnímat řád, ale i rozmanitost přírody
 • do učení a hry zapojit pokusy
 • seznamovat se s materiály
 • umět využít při hře různé netradiční materiály
 • používat všechny smysly k učení a hře
 • rozlišovat a správně pojmenovat všechny barvy a barevné odstíny
 • umět pozorovat věci kolem sebe
 • spolupracovat ve skupině
 • vnímat svět jako krásný, rozmanitý, pestrý a různorodý
 • uvědomit si, co je pro člověka nebezpečné
 • rozlišovat aktivity,které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat
 • mít povědomí o významu životního prostředí
 • pomáhat pečovat o okolní prostředí
 • být citlivý k přírodě
 • dodržovat pravidla společenské konverzace (dokázat naslouchat druhým, dokončit myšlenku, sledovat řečníka i obsah)
 • být ohleduplný k druhému (dokázat ocenit jejich práci)
 • rozšířit slovní zásobu
 • umět se dorozumět slovy i gesty
 • procvičovat antonyma, synonyma a homonyma
 • mít povědomí o jiných jazycích ve světě
 • zvládnut pohybové dovednosti
 • zvládat pohyb v různém prostředí
 • házet a chytat míč, užívat různé náčiní
 • pohybovat se ve skupině, dvojicích, samostatně
 • pohybovat se ve sněhu, zmrzlém povrchu, vodě, písku, listí atd.