Zahajovací schůzka pro všechny rodiče (kromě rodičů nově nastupujících dětí)

bude v naší MŠ ve STŘEDU  4. září  2019 od 16.30 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

  • s rodiči budou prodiskutovány nejčastější problémy, a budou seznámeni se změnami ve „Školním řádu MŠ Choltice“
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni, pískání na flétničky, sportovní aktivita "Sportovní školička", práce s interaktivní tabulí, kroužek angličtiny a další důležité informace.
  • závěrečná diskuse, připravte si Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

 

Zahajovací schůzka pro všechny rodiče nově nastupujících dětí

bude v naší MŠ v PONDĚLÍ  26. srpna  2019 od 16.00 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

Rodiče budou seznámeni se :

  • „Školním řádem MŠ Choltice“
  • „Směrnicí o stanovení úplaty“
  • „Školním vzdělávacím programem“naší MŠ
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni a další důležité informace. Diskuse,Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ CHOLTICE školní rok 2019/2020

Na základě § 34, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitelka mateřské školy rozhodla o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole takto:

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk