Zahajovací schůzka pro všechny rodiče (kromě rodičů nově nastupujících dětí)

bude v naší MŠ ve STŘEDU  4. září  2019 od 16.30 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

  • s rodiči budou prodiskutovány nejčastější problémy, a budou seznámeni se změnami ve „Školním řádu MŠ Choltice“
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni, pískání na flétničky, sportovní aktivita "Sportovní školička", práce s interaktivní tabulí, kroužek angličtiny a další důležité informace.
  • závěrečná diskuse, připravte si Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

 

Zahajovací schůzka pro všechny rodiče nově nastupujících dětí

bude v naší MŠ v PONDĚLÍ  26. srpna  2019 od 16.00 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

Rodiče budou seznámeni se :

  • „Školním řádem MŠ Choltice“
  • „Směrnicí o stanovení úplaty“
  • „Školním vzdělávacím programem“naší MŠ
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni a další důležité informace. Diskuse,Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ CHOLTICE školní rok 2019/2020

Na základě § 34, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitelka mateřské školy rozhodla o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole takto:

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk

 

 

 

 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  19.9.2019  8.00 hod.
 „Jak náš žebříček o šprušle přišel“

 DIVADÉLKO ŠTERNBERG  16.10.2019  8.15 hod.
 „Perníková chaloupka, Červené klubíčko, O slepičce a kohoutkovi“

 AGENTURA ULBERTOVÁ  24.10.2019  8.30 hod.
 „Český rok“ - hudební pořad A. Kubínové

 AGENTURA PERNŠTEJNI  14.11.2019  8.15 hod.
 „Strach má velké oči"

 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  26.11.2019  8.15 hod.
 „ Jak se čertík Lucíšek naučil poctivé řemeslo“

 DIVADLO KOLOBĚŽKA  19.12.2019  8.30 hod.
 „Pohádka o veselém vánočním stromečku“

 D.Čemusová – Hudební pořady pro děti  16.1.2020  8.30 hod.
 „Muzikantský rok“

 VÝCHOVNÝ KONCERT  3.4.2020  7.45 hod.
 (pan Drahotský – nabídka ZŠ)

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  23.3.2020  8.30 hod.
 (projektové dopoledne pro předškoláky – téma : „Malý stavitel města“ a „Malý zpracovatel  odpadů“)

 DIVADLO KOLOBĚŽKA  31.3.2020  8.30 hod.
 „Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce“

 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  21.4.2020  8.15 hod.
 „Zebra na přechodu“

 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  1.6.2020  9.30 hod.
 „Den dětí“
     
   

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.